Home | Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Eén van de kernactiviteiten van de stichting MCN is de ontwikkeling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, het NRME. Dit register heeft tot doel overzicht en inzicht te verschaffen; overzicht van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan.

Samenwerking

Het register is ontwikkeld door de stichting MCN in samenwerking met de vier koepelorganisaties in het mobiel erfgoed, te weten de Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC), Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), Historisch Railvervoer Nederland (HRN) en de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (NFHL).
Financiële steun werd onder andere verkregen van het Ministerie van OCW, het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Achtergronden

Tijdens de Cultuurnotaperiode 2001 – 2004 vroeg het Ministerie van OCW aan het bestuur van de stichting MCN expliciet om een 'overzicht te verschaffen van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan'. Het Ministerie stelde daarvoor in het kader van de Cultuurnota 2001 - 2004 ook financiële middelen beschikbaar.

Totaalbeeld

Het MCN-bestuur besloot dan ook in goed overleg met het Ministerie van OCW de verstrekte financiële middelen in te zetten voor de ontwikkeling van een 'Nationaal Register Mobiel Erfgoed' (NRME). Dit register zou een totaalbeeld gaan geven over de wereld van het mobiel efgoed.

Werkveld goed vertegenwoordigd

Naast de FEHAC, de FVEN, HRN, en de NFHL hebben diverse vertegenwoordigers van transportmusea zitting in het bestuur van MCN. Zo is er voor gezorgd dat het hele werkveld van het mobiel erfgoed met z'n vele particuliere en museale organisaties en instellingen goed vertegenwoordigd is.

Sectorale registers

Het NRME wordt in principe 'gevoed' vanuit de vier sectorale registers van de genoemde koepelorganisaties. De door OCW beschikbaar gestelde middelen zijn daartoe destijds over de vier koepelorganisaties verdeeld, onder de afspraak dat deze koepelorganisaties hun bijdrage leveren aan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed.

Aanmelden

Aanmelden voor en informatie over één van de vier sectorale registers is te verkrijgen bij de beheerders

Werken de links niet? Gebruik dan uw eigen mailprogramma en stuur uw bericht naar genoemde mail-adressen.

Convenant

De wijze waarop vanuit de vier sectorale registers registers gegevens worden aangeleverd voor het NRME, is door vertegenwoordigers van de vier sectorale koepelorganisaties en het MCN-bestuur vastgelegd in een 'Convenant tot het onderhoud en beheer van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed', voor het eerst in 2004. In maart 2010 is een nieuwe versie van dit convenant door de genoemde organisaties getekend.

Informatiestructuur

De beschrijving van de objecten volgt in principe de zogenaamde 'Objectbeschrijving voor het mobiel erfgoed' (OBS). Deze objectbeschrijving is intergraal onderdeel van het 'Waardestellend kader mobiel erfgoed' (WSK), dat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met MCn en het veld is ontwikkeld.

In beeld

Zoals wel vaker bij grote projecten op het gebied van de mobiliteit, bleek het NRME een complex project en duurde de realisatie ook langer dan gepland. Maar het NRME raakt flink gevuld. Anno 2015 geeft het register een overzicht van bijna 1400 objecten in de sector Railgebonden erfgoed en zo'n 1000 objecten in de sector Vliegend erfgoed. Deze sectoren zijn daarmee vrijwel geheel in beeld. In de sector Rijdend erfgoed zijn nu zo'n 500 objecten opgenomen en in de sector Varend erfgoed dertig.

Werk aan de winkel

We kunnen vaststellen dat het Nationaal Register Mobiel Erfgoed nooit "af" zal zijn en dat werk aan de winkel blijft met de registratie en culturele waardering van nog niet opgenomen mobiel erfgoed. In de sector Rail zijn honderden objecten wel bekend, maar niet geregistreerd. Van de duizenden hostorische vaartuigen zjn er pas dertig in het NRME opgenomen. En het aantal geregistreerde auto's vormt nog slechts een druppel op een gloeiende plaat van de naar schatting enkele honderdduizenden 'klassiekers'. En dan hebben we het nog niet gehad over andere historische wegvoeruigen als stoomwalsen, rijtuigen, bromfietsen en fietsen.

Informatie

Hebt u iets te vragen of op te merken over het Nationaal Register Mobiel Erfgoed? Dat kan via het algemene e-mailadres van MCN: secretaris@mobielecollectie.nl.