Home | Wie en wat zijn wij?

Wie en wat zijn wij?

De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is dè organisatie voor museale en particuliere eigenaren van mobiel erfgoed in ons land. Binnen de stichting MCN werken vertegenwoordigers samen van de vier sectoren van het mobiel erfgoed: water (historische schepen), rail (historische treinen en trams), weg (historische auto's, motoren en andere wegvoertuigen) en lucht (historische vliegtuigen).

In januari 2023 heeft het MCN-bestuur het beleidsplan voor de periode 2023-2026 vastgesteld.

Bestuur

In het bestuur van de stichting MCN zijn deze sectoren vertegenwoordigd door de koepelorganisaties in deze sectoren. Daarmee is MCN dè landelijke organisatie voor alle belanghebbenden en belangstellenden op het gebied van mobiel erfgoed en mobiliteitsgeschiedenis.

Collectie

Maar de Mobiele Collectie Nederland is méér: het is óók een collectie mobiel erfgoed, een nationale collectie van nationaal belang. Beide begrippen komen samen in missie en visie van de stichting MCN.

MISSIE EN VISIE

De ontwikkeling van de mobiliteit is voor de samenleving van onschatbare betekenis. Dit geldt voor geen ander land zo sterk als voor Nederland; onze geschiedenis is er van doortrokken. De Gouden Eeuw is te danken aan het zeilschip, de Industriële Revolutie ondenkbaar zonder de stoomlocomotief. En in de 20e eeuw zorgen auto en vliegtuig voor nieuwe en ongekende vervoersmogelijkheden.
Nederland valt niet te begrijpen zonder de geschiedenis van scheepvaart, railvervoer, wegverkeer en luchtvaart. Mobiliteit is het fundament onder onze moderne maatschappij.

Historische vervoermiddelen

Mobiliteitsgeschiedenis leeft voort in het mobiel erfgoed, de collectie historische vervoermiddelen die door particulieren en musea voor het nageslacht behouden wordt. Mobiel erfgoed getuigt van een indrukwekkende historische ontwikkeling en verdient het om behouden en gepresenteerd te worden, nu én later.

In de volle overtuiging dat onze nationale identiteit mede wordt bepaald door mobiliteit en dat mobiliteit de basis vormt van onze moderne samenleving, zet de stichting MCN zich in voor de totstandkoming van een Mobiele Collectie Nederland als een 'evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief en authentiek beeld geeft van de Nederlandse mobiliteitsgeschiedenis en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt'.

Behoud door ontwikkeling

Volgens MCN zal de Nederlandse collectie mobiel erfgoed kwalitatief hoogwaardig, gevarieerd, samenhangend, informatief, goed toegankelijk en ruimtelijk gespreid moeten zijn. Daarbij staat duurzaamheid voorop.
Behoud door ontwikkeling en benutting van ontwikkelpotentieel zijn daarbij sleutelbegrippen, opdat het mobiel erfgoed, net als andere erfgoedsectoren, een stimulerende rol kan spelen bij het vormgeven van de samenleving van de toekomst. MCN is ervan overtuigd dat het in werkende staat behouden en presenteren van een groot deel van die collectie daarbij onontbeerlijk is.

Samenwerking

Musea en koepelorganisaties van particuliere eigenaren realiseren zich dat een dergelijke collectie mobiel erfgoed op termijn gebaat is bij een sectoroverstijgende samenwerking. Daarom richtten zij in 2000 de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) op.

Kansen en bedreigingen

Een duurzame Mobiele Collectie Nederland vergt het benutten van kansen en het hoofd bieden aan bedreigingen. Kansen zijn er genoeg: in de actieve cultuurparticipatie, in het aanbieden van een cultureel waardevol product voor een breed scala aan doelgroepen (van 'special interest' tot Open-Monumentendagpubliek), in het cultuurtoerisme, in de city- en regiomarketing, in het onderwijs, in de ruimtelijke ordening, het in standhouden van een ambachtelijk bedrijfsleven en ga zo maar door.
Bedreigingen zijn er ook: Zo worden bij de ontwikkeling van wet- en regelgeving voor verkeer en vervoer in ons land de gevolgen voor cultureel waardevol mobiel erfgoed niet altijd bewust gewogen. Dat leidt tot knelpunten bij het behoud van mobiel erfgoed in een zo authentiek mogelijke staat. Ook bestaan er financiële knelpunten, waardoor soms hele collecties uiteen dreigen te vallen en individuele objecten voor het Nederlandse publiek verloren gaan.

BELANGENBEHARTIGING

De stichting MCN draagt haar steentje bij aan het benutten van kansen en het oplossen van knelpunten op structurele basis, vanuit een duidelijke visie op het belang van dat erfgoed voor de Nederlandse samenleving. Behartiging van de belangen van eigenaren en beheerders van mobiel erfgoed behoort tot de voornaamste activiteiten om de doelen van MCN te te bereiken. Met die kanttekening dat een sectoroverstijgende benadering een duidelijke meerwaarde oplevert ten opzichte van de activiteiten die door de sectorale koepelorganisaties zelf al ondernomen worden.

Werkterreinen

De stichting MCN begeeft zich op een aantal werkterreinen:

  • Kansen en bedreigingen: Het signaleren van kansen en bedreigingen bij het behoud en gebruik van het mobiel erfgoed; het aandragen van oplossingen voor bedreigingen en het stimuleren bij het benutten van kansen bij behoud en gebruik van mobiel erfgoed.
  • Draagvlak: Het ontwikkelen van draagvlak voor behoud en gebruik van mobiel erfgoed, zowel bij de politiek als bij het publiek.
  • Het Nationaal Register Mobiel Erfgoed: Het creëren van een overzicht van de totale collectie mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de culturele waarde daarvan.

Track Record

De stichting MCN heeft in de afgelopen jaren tal van concrete activiteiten ontwikkeld, dan wel deelgenomen aan activiteiten, die passen bij de missie en visie van de stichting. Daartoe behoren de ontwikkeling van het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) en het Virtueel Mobiliteitsmuseum (VMM), maar ook activiteiten op het gebied van kennisuitwisseling (congressen en symposia), inventarisatie, culturele waardering en bescherming van mobiel erfgoed en presentatie en communicatie. In dit kader verdient aparte vermelding het reguliere overleg van MCN met het Ministerie van OCW in het kader van de bovengenoemde belangenbehartiging.
Al met al een indrukwekkend track record, dat sinds de oprichting van MCN in het jaar 2000 is opgebouwd.

ANBI-STATUS

De Stichting Mobiele Collectie Nederland heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat deze stichting is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus geheel ten goede aan de Stichting.

Belastingvoordeel bij giften

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling (zoals de Stichting Mobiele Collectie Nederland) levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting.

Als u inkomstenbelasting betaalt, mag u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift opvoeren voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek geldt voor maximaal € 5.000 aan giften aan culturele instellingen. Betaalt u vennootschapsbelasting, dan mag u 1,5 keer het bedrag van de gedane gift aftrekken. Ook hiervoor geldt dat deze extra aftrek geldt voor maximaal € 5.000 aan giften aan culturele instellingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

JAARVERSLAGEN

De jaarverslagen van de Stichting Mobiele Collectie Nederland vindt u terug op deze website:

- MCN-jaarverslag 2023

- MCN-jaarverslag 2022

- MCN_jaarverslag 2021

- MCN_jaarverslag 2020

- MCN_jaarverslag 2019

- MCN_jaarverslag 2017+18