Home | Nieuwe aanvraagronde van start voor restauratie Mobiel Erfgoed

Nieuwe aanvraagronde van start voor restauratie Mobiel Erfgoed

Met de Restauratieregeling Mobiel Erfgoed wil het Mondriaan Fonds de kwaliteit van mobiel erfgoed versterken, het draagvlak vergroten en het op een duurzame wijze operationeel houden. Het betreft mobiel erfgoed dat een duidelijke positie inneemt in de verhaallijn van de Toonbeelden (zie: www.toonbeelden.com) en is opgenomen in het Nationaal Register Railerfgoed en dat in Nederland in gebruik is geweest en/of in Nederland is geproduceerd. Wanneer de bijdrage een samenwerking tussen 2 of meer partijen betreft, telt dit in principe positief mee in de beoordeling. Daarbij wordt beoordeeld of de samenwerking bij dit plan meerwaarde heeft. Bij het mobiel erfgoed is van groot belang dat de kennis die bij ervaren restauratoren aanwezig is, wordt overgedragen aan jongeren. Het samenwerken met het onderwijs en het bieden van leerlingwerkplekken bij restauraties is een pre. Daarnaast is het een pre als er bij de keuzes met betrekking tot restauratietechnieken- en materialen milieu-, energie- en klimaataspecten zijn meegewogen en als er voldoende aandacht is geschonken aan deze aspecten.

Hoeveel?

De hoogte van de bijdrage wordt per aanvraag vastgesteld. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 50% van de projectkosten.

Voorwaarden

  • Een aanvraag kan worden ingediend door Nederlandse stichtingen of Nederlandse musea zonder winstoogmerk die gericht zijn op behoud, instandhouding en tonen van mobiel erfgoed.
  • Het object is in Nederland in gebruik (geweest) en/of in Nederland geproduceerd.
    Indien de aanvraag een railvoertuig betreft, dan moet dit niet meer in de commerciële dienst zijn
  • Indien binnen een periode van 5 jaar na afronding van de restauratie het object wordt vervreemd, kan de toegekende subsidie (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.
  • Geen bijdrage kan worden aangevraagd voor aan de restauratie gelieerde kosten, zoals stalling, presentatie of exploitatie.
  • Als de aanvrager door crowdfunding, bijvoorbeeld via voordekunst.nl, een eigen bijdrage heeft verworven, weegt dit positief mee in de beoordeling.

Alle informatie over de regeling en over de wijze van aanvragen is te vinden op: https://www.mondriaanfonds.nl/subsidie-aanvragen/regelingen/bijdrage-restauratie-mobiel-erfgoed/